Triết lý của chúng tôi

Triết lý của chúng tôi

Chính sách trách nhiệm xã hội của Tập đoàn có nền tảng từ sự nhận thức cao độ chuỗi hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và những tác động đến môi trường, con người, xã hội. Mitsubishi nhấn mạnh trách nhiệm xã hội kể từ thời điểm sáng lập và từng bước đẩy mạnh hoạt động này thông qua các cột mốc phát triển của Tập đoàn. Cùng với tinh thần đổi mới mang đến những giá trị tốt đẹp hơn – “Changes for the better”, Mitsubishi sẽ tiếp tục theo đuổi những bứt phá ngoạn mục hơn nhằm tạo ra nhiều giá trị mới, đồng thời thay đổi môi trường xã hội theo hướng bền vững.

Là một thành viên của xã hội, chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ các nguyên tắc xử thế chung và phục vụ cộng đồng không chỉ bằng các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ chất lượng, mà còn tham gia xây dựng nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội trên mọi phương diện cuộc sống.

Hoạt động xã hội tiêu biểu của Tập đoàn MITSUBISHI

page-top