Thông điệp kết nối của Tập đoàn Mitsubishi Electric

“Changes for the Better" (Thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn) chính là thông điệp chủ đạo và xuyên suốt của Tập đoàn Mitsubishi Electric, được áp dụng cho tất cả công ty đang sở hữu giá trị thương hiệu Mitsubishi, thể hiện mục tiêu và quan điểm không ngừng cải tiến để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
 

Sứ Mệnh Của Tập Đoàn: 

Mitsubishi Electric sẽ không ngừng phát triển công nghệ và dịch vụ bằng cách áp dụng sự sáng tạo trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Bằng cách này, chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.

Vì vậy, tất cả các thành viên của Mitsubishi Electric cần phải tuân thủ 7 nguyên tắc của Tập đoàn:

1. Lòng tin:

Xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Chất lượng:

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn, với chất lượng vượt trội.

3. Công nghệ:

Tiên phong trong các thị trường mới bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và cải tiến kỹ thuật.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ:

Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội với tư cách một Tập đoàn toàn cầu.

5. Đạo đức và pháp lý:

Nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật và ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức.

6. Môi trường:

Tôn trọng thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ & cải thiện về môi trường toàn cầu.

7. Tăng trưởng:

Đảm bảo nguồn lợi nhuận nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP:

page-top